Промоционална кампания “10 безплатни масажа”

 

1. ОРГАНИЗАТОР

Промоционална кампания “10 безплатни масажа” (по-нататък наричана “Кампания”) се организира и провежда от фирма „ОФИС РЕЛАКС” ЕООД (по-нататък наричана Офис Релакс), със седалище и адрес на управление СОФИЯ 1504 УЛ. „ЧАМКОРИЯ” № 5, ЕТ.8, АП.5, ЕИК 175308536.

2. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА

20.02.2018 – 20.04.2018

3. УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

В Кампанията може да вземе учатие всяко физическо лице, ползващо услугата Офис масаж на Офис Релакс в периода на Кампанията (наричано по-долу Участник).

4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

град София

5. НАГРАДА

(1) 10 безплатни / допълнителни офис масажа (когато масажите се заплащат от фирмата работодател) с продължителност 15 минути, извършени на работното място в офис на фирмата, чийто служител е Участникът.

(2) Наградата се предоставя само на Участник, довел нов клиент на Офис Релакс.

(3) Под “нов клиент” се разбира: фирма, чиито служители започнат да ползват редовна програма за Офис масажи от Офис Релакс в резултат от действията на Участник в настоящата Кампания независимо дали финансирането се поема от самата фирма, от служителите й, или се прави съвместно.

(4) Под “редовна програма” се разбира програма с минимум 4 (четири) посещения месечно, всяко включващо минимум 6 (шест) единични 15-минутни процедури (или техния еквивалент от двойни 25 минутни процедури).

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

(1) За да може да се възползва от наградата, описана в т. 5, Участникът трябва:

(а) Да препоръча Офис Релакс на свой познат или приятел, служител на фирма, в която Офис Релакс не извършва офис-масажи в периода на Кампанията.

(б) При заявен насрещен интерес към услугата Офис масаж от Офис Релакс от дадена фирма да:
• изпрати имейл на office@office-relax.com с тема “10 – free” и следната информация:
– Фирмата, проявяваща интерес към услугата “Офис масаж“;
– лице за контакт в тази фирма;
– телефон;
– имейл адрес на лицето за контакт;
– името си (на Участник, подал контакта);
– фирмата, в която е служител.

Или

• информира Офис Релакс на имейл office@office-relax.com с тема “10 – free” или на телефон 0888620229:
– от коя фирма да очаква обратна връзка (при възможност от кого)
– за името си (на Участник, подал контакта)
– фирмата, в която е служител.

Имейлът трябва да е изпратен / обаждането трябва да е направено в описания в т. 2 “Период на Кампнията”.

(2) При потвърден интерес от страна на посочената фирма Офис Релакс ще направи 4 часова безплатна демонстрация в офиса й.

(3) При започването на редовна програма за офис масажи в тази фирма, Офис Релакс следва да осигури на Участника наградата, описана в т. 5 .

7. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДАТА

(1) При започването на редовна програма за офис масажи във фирма, доведена от Участник, Офис Релакс се задължава да го уведоми чрез имейл и да пристъпи към уговаряне на графика за реализирането на наградата. Това следва да се случи в срок от 14 работни дни след започването на програмата от страна на служителите на новия клиент.

(2) Наградата може да се ползва лично от Участника, довел нов клиент, или от негов колега, служител в същата фирмата, в която работи Участника.

(3) Наградата не може да се заменя с друг тип услуга или с паричната й стойност.

(4) Времето на извършване на 10-те безплатни / допълнителни масажа от Офис Релакс ще бъде уговорено допълнително с Участника, спечелил наградата. Наградата следва да бъде предоставена във време приемливо и за двете страни, но в рамките на период не по-дълъг от 6 месеца след информирането на Участника за наградата.

8. ДРУГО

(1) Офис Релакс има право да променя по всяко време настоящите правила, като промените влизат в сила от публикуването им на www.office-relax.com/10-free.